Privacyreglement Movig Mensendieck Praktijk

Movig Mensendieck Praktijk  gevestigd aan : Merwedehof  1, 1316EJ  Almere en  Parallelweg 152, 1541 Koog aan de zaan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Merwede hof 1
1316 EJ Almere
036-5300050     06-29401027
www.mensendieckpraktijkalmere.nl
www.mensendieckkoogadzaan.nl

Birgit Movig is de Functionaris Gegevensbescherming van Movig  Mensendieck Praktijk. Zij is te bereiken via info@mensendieckpraktijkalmere.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Movig Mensendieck Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Movig Mensendieck Praktijk  verwerkt indien noodzakelijk voor uw behandeling de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Legitimatie
– gezinssituatie
– Burgerservicenummer (BSN)
– Registratie nummer zorgverzekering
– gezondheid gegevens

– sexuele gegevens ( indien van belang voor de behandeling)
– Biometrische gegevens
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mensendieckpraktijkalmere.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Movig Mensendieck Praktijk  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling of indienen van de declaratie bij uw zorgverzekeraar
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om indien gewenst de therapie aan huis te kunnen geven
– Rapportage naar verwijzers
– Movig  Mensendieck Praktijk  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Movig Mensendieck Praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Movig  Mensendieck Praktijk) tussen zit. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Winmens
– Vecozo

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Movig Mensendieck Praktijk  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  Alle categorieën en benodigde gegevens : Bewaartermijn 15 jaar.  Reden: wettelijk verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Movig Mensendieck Praktijk  verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Movig Mensendieck Praktijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  Movig  Mensendieck praktijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Movig  Mensendieck Praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mensendieckpraktijkalmere.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Movig Mensendieck Praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Movig Mensendieck Praktijk  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via het contact formulier zijn binnen gekomen worden bij aanmelding van therapie overgenomen in het EPD. Het oorspronkelijk mail bericht wordt binnen 3 weken verwijderd uit de mailbox van info@mensendieckpraktijkalmere.nl  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@mensendieckpraktijkalmere.nl